תקנון השימוש באתר schleien.online ותנאי רכישת מוצרים (להלן יחדיו: התקנון)

 

האמור בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך. האמור בלשון יחיד מתייחס גם לרבים ולהיפך.

 

הגדרות

האתר“: אתר האינטרנט שכתובתו הראשית הינה www.schleien.online וכן כל דפיו, נספחיו, תכניו וכו’.

משתמש“: כל אדם הגולש או מעיין באתר.

רוכש“: כל אדם המבקש לרכוש מוצר המוצע לרכישה באתר ו/או רכש מוצר ו/או אדם שהגיש הצעה לרכוש מוצר וכן כל אדם שהחל בהליך רכישת מוצר, הן דרך האתר עצמו או בקניה טלפונית. מודגש כי כל רוכש הינו בבחינת מציע הצעה לחברה או למפעילת האתר, שלה שיקול דעת לקבל או לדחות את ההצעה.

רכישה“: הזמנה להציע הצעות מאת הרוכש/גולש לחברה מפעילת האתר.

החברה“: אלבינו הפקות בע”מ, ח.פ. 515750735.

 

משמעות התקנון

 1. התקנון כולל את כל ההתחייבויות, הזכויות, תנאי השימוש והוראות רכישת המוצרים באתר schleien.online, שבין המשתמש ורוכש המוצרים לבין חברת אלבינו הפקות בע”מ, מפעילת האתר.  הכינוי “תקנון” אינו בא להצר או להגביל את תכולת המסמך הכולל כאמור, בין היתר, התחייבויות ותנאי רכישה ושימוש.
 2. תקנון זה הינו בבחינת הסכם משפטי מחייב בין המשתמש ו/או רוכש המוצרים לבין אלבינו הפקות בע”מ.
 3. התנאים בתקנון זה חלים על השימוש והרכישה באתר באמצעות מחשב, טלפון סלולארי, טאבלט או כל דרך שימוש אחרת.
 4. התקנון ממצה את מערכת היחסים, הזכויות וההתחייבויות שבין המשתמש לבין מפעילת האתר בכל הקשור לגלישה ו/או שימוש בשירותי האתר ו/או באשר לרכישת מוצרים באתר.
 5. התנאים המפורטים בתקנון זה מגדירים את זכויות והתחייבויות המשתמשים והרוכשים באתר, אופן הרכישה, תנאי רכישה, מועד האספקה, אחריות על המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט (ככל שיש להם אחריות כזו), דרכי איסוף, וכיוצא בזה תנאים והוראות. ייתכן וחלק מהתנאים וההוראות יהיו על דרך ההפניה למקורות אחרים.
 6. השימוש באתר ורכישת המוצרים כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה, ורק בהסתמך על הסכמת המשתמש או הרוכש לתנאי התקנון מסכימה מפעילת האתר לאפשר למשתמש לעשות שימוש באתר ולרכוש מוצרים.
 7. אלבינו הפקות בע”מ ממליצה בכל לשון כי תקרא את התקנון המפורט להלן בעיון רב, שכן הסכמתך להלן והשימוש באתר מעידים על הסכמתך לתנאים אלה ומהווים קיבול של תקנון זה כהסכם משפטי מחייב בינך לבין מפעילת האתר.
 8. הרישום לאתר ואישור התיבה “אני מסכים לתנאי השימוש” ו/או התיבה “אני מסכים לתקנון האתר” משמען המשפטית היא כי הנרשם מעניק את הסכמתו כי תקנון זה על כל תנאיו והצהרותיו הינם הסכם משפטי מחייב בין מפעילת האתר לבינו.
 9. החברה שומרת על זכותה לשנות את הוראות תקנון זה וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את משתמשי האתר ורוכשי המוצרים מרגע פרסומו באתר, ועל כל רוכש או משתמש לבדוק את תקנון האתר העדכני לפני כניסה לאתר או רכישת מוצר.
 10. אם אינך מסכים למפורט בתקנון הינך מתבקש לחדול מגלישה או שימוש בשירותי האתר, לרבות רכישת מוצרים.

 

השימוש באתר

 1. השימוש באתר ייעשה אך ורק בהתאם לתקנון זה. כל שימוש החורג מהשימוש המותר באתר ו/או המנוגד לתקנון זה מהווה הפרה יסודית של ההתקשרות שבין מפעילת האתר לבין המשתמש, ומפעילת האתר תהיה זכאית להפסיק ללא התראה את השימוש באתר ו/או בתכניו למשתמש שפעל כאמור.
 2. תמונות המוצרים באתר מיועדות לצורכי המחשה בלבד וייתכנו הבדלים לא משמעותיים במראה, בגוון, בגודל וכיו”ב בין המוצרים, כפי שהם מוצגים באתר, לבין המוצרים כפי שהם במציאות.

 

שימושים אסורים

 1. על המשתמש באתר נאסר לעשות שימוש בתוכנות מחשב המיועדות לאסוף או להעתיק מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers.
 2. על המשתמש באתר נאסר לעשות מניפולציה של כתובות ה-URL המתייחסות לאתר במטרה להגיע לדפים פנימיים, אליהם אין לגולש גישה ישירה (URL Hacking).
 3. על המשתמש באתר נאסר לעשות כל פעולה שיש בה משום העתקה או התערבות בקוד האתר ובתכני האתר או כל פעולה שהזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס”ח-2007, לבעל זכות היוצרים.
 4. נאסר על כל משתמש ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים כוזבים אשר אינם פרטיו האמיתיים והמלאים של פותח החשבון. כמו כן נאסר על משתמש או רוכש ליצור יותר מחשבון משתמש אחד עבור אותו האדם או הגוף המשפטי.

 

הרישום לאתר

 1. רכישת מוצרים ואף צפיה בחלק מתכני האתר מחייבת רישום מוקדם.
 2. בעת הרישום יידרש המשתמש למסור ולהקליד פרטים אישיים, פרטי התקשרות, כתובת דואר אלקטרוני תקינה (בהתאם לכללי האתר), פרטי כרטיס אשראי, ולספק סיסמה.
 3. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק, לחסום משתמש מגישה לאתר ו/או מלרכוש מוצרים, וזאת מכל סיבה שהיא, גם במידה והמשתמש כבר רכש מוצרים באתר בעבר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לחסום משתמש מגישה לאתר ו/או מלרכוש מוצרים בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • המשתמש פעל בניגוד להוראות תקנון זה או הפר הוראה מהוראותיו.
 • המשתמש מסר פרטים שגויים בעת הרישום לאתר.
 • המשתמש עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או שאיפשר ביצועו של מעשה כזה.

 

הליך רכישת מוצר באתר

 1. על הרוכש לבחור מוצר ואת מספר הפריטים ולהוסיפו לסל הקניות. באם קיימות בחירות נוספות (כגון סוג המשלוח, תוספות וכו’), על הרוכש לסמן את בחירתו בכל המקומות.
 2. על הרוכש למלא בטופס המקוון המיועד לכך את פרטיו (לרבות: שם, שם משפחה, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת לרבות יישוב, רחוב, מספר בית, קומה, דירה, כניסה וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו על מנת לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את הנכס אליו מתבצעת מסירת ההזמנה, לרבות הערות ומידע בנוגע לפעולת השילוח ובנוגע להתנהלות במידה שמקבל ההזמנה אינו נמצא בבית. קיימת חובה למלא את השדות המסומנים בכוכבית ובלעדי זאת לא תתאפשר השלמת ההזמנה.
 3. הוחזרו מוצרים לחברה בשל הקלדת פרטים מוטעים או חוסר בפרטים, יישא הרוכש בעלות דמי המשלוח והטיפול בהחזרה ו/או במשלוח מחדש.
 4. ברגיל, חיוב המשתמש בגין עלות המוצר שנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, לאחר ביצוע הפעולה, אך החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש את התשלום תמורת המוצר בדרך אחרת.
 5. לאחר ביצוע רכישה על ידי המשתמש תוודא החברה את פרטי כרטיס האשראי שניתן, ורק לאחר אישור העסקה על ידי מסלקת כרטיסי האשראי תיחשב העסקה כמאושרת.
 6. משלוח הודעת דואר אלקטרוני על סיום הליך הרכישה לא יהווה כשלעצמו ראיה על ביצוע פעולה, ואינו מחייב לכשעצמו את החברה. רק הרישום שנרשם במחשבי החברה יהווה ראיה סופית וחלוטה לנכונות הפעולות.  
 7. כל המחירים באתר החברה נכונים לרגע הצגתם. המחירים משתנים וישתנו מעת לעת והחברה שומרת לעצמה את הזכות להציע מוצר במחירים שונים בתקופות שונות, לרבות בהנחה לעומת מחירים קודמים.
 8. מוצר שנרכש במחיר כלשהו ויוצע במועד עתידי במחיר מופחת או זול יותר, ולו גם מיד לאחר סיום עסקת רכישה, לא יקנה למבצע הרכישה במחיר הגבוה כל זכות לקבלת החזר, ביטול העסקה ו/או כל סעד אחר.

 

תום לב

 1. מובהר ומוסכם כי השימוש באתר, הליך הרכישה, ההזמנה להציע הצעות, ההצעות שיגיש הגולש/רוכש ושכלול העסקאות – כולם כפופים לחובת תום הלב.
 2. במסגרת תום לב זה, ובנוסף לאמור בסעיף 69 לתקנון זה, היה ונפלו טעות, משגה או תקלה במחיר מוצר, באחוזי הנחה או בכל פרט דומה, יראו את העסקה כבטלה מכוח תום הלב.

 

אספקת המוצרים

 1. החברה תפעל כדי לספק את המוצרים שנרכשו בהתאם לתנאי ומועדי האספקה המפורטים בעמוד המוצר. לא יסופק מוצר אשר תמורתו לא שולמה במלואה.
 2. למרות קבלת הודעה על אישור הרכישה, הרכישה מותנית בהימצאות המוצרים הנרכשים במלאי במועד ההזמנה ו/או במועד האספקה המבוקש. לא תוכל החברה לספק את המוצרים בגין העדר מלאי – לא תקום לחברה חבות כלשהי כלפי הרוכש, בכפוף לכך שהחברה תשיב למזמין כל סכום ששולם.
 3. דמי משלוח: בנוסף למחיר המוצר, הרוכש ישלם לחברה, בצרוף למחיר המוצר, דמי משלוח כפי שיצוין באתר בתהליך ההזמנה, וזאת בהתאם לדרך השילוח שהמזמין בחר (משלוח בארץ, משלוח לחו”ל וכו’).
 4. מוסכם כי זמני האספקה הינם משוערים, על כן איחור במועד אספקה, בשל כל סיבה שהיא, לא יהווה עילה לפיצויים כלשהם.
 5. מועדי אספקת המוצרים כמצוין בעמוד המוצר הרלוונטי מתייחסים רק לימי עסקים (ימי ראשון עד חמישי, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג ושבתון).
 6. מובהר כי תקופת מועד אספקה, כמצוין ליד כל פריט ומוצר, תחושב החל מהיום שלמחרת היום בו העסקה אושרה סופית על ידי מסלקת כרטיסי האשראי.
 7. החברה לא תהיה אחראית לאיחור ו/או עיכוב ו/או אי-אספקה של מוצרים שייגרמו בשל סיבה מהמפורטות להלן:
  1. כוח עליון ומקרים צפויים אך נדירים, כגון פעילות מלחמתית או צבאית, נזקי טבע, סגרים וכו’.
  2. אירוע רפואי בעל היקף נרחב, כגון מחלה או מגיפה.
  3. אירוע שאינו בשליטת החברה, כגון שביתה משקית או אצל חברת המשלוחים ו/או ספק של החברה (בית דפוס, ספק נייר וכו’).
  4. כל סיבה אחרת שאינה בשליטת החברה והמונעת אספקת המוצר, לרבות סיבה הקשורה לחברת השליחויות.
 8. אספקת המוצרים, בין בארץ ובין בחו”ל, תעשה על ידי חברת שליחויות חיצונית.
 9. אספקת המוצרים בארץ או בחו”ל, יכול ותיעשה על ידי הנחת המוצר על סף דלת הרוכש ללא תיאום מראש, או לאחר תאום מראש, או לנקודת איסוף קרובה בהתאם לעדיפות חברת השליחויות.

קבלת תקנון זה פירושה הסכמת הרוכש לתנאי אספקה אלו.

 1. החברה רשאית להודיע לרוכש כי בשל היות כתובת המשלוח מצויה באזורים מוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית (על פי שיקול דעת החברה), יימסר המוצר לרוכש במקום הסמוך לאזור הנ”ל, שיתואם בהסכמה בין הרוכש לחברה.
 2. למרות האמור בכל מקום, החברה אינה יכולה להתחייב למועדי אספקה במשלוח מחוץ לישראל. 

 

ביטול עסקה 

 1. רוכש מוצר יוכל לבטל את עסקת הרכישה אך ורק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010. 

המעוניין לרכוש מוצר באתר מתבקש לעיין בחוק ובתקנות לפני ביצוע הליך הרכישה.

 1. ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל   support@schleien.online
 2. בכל מקרה לא יתאפשר ביטול עסקה והחזרת המוצר בעסקה לרכישת ספר שאריזתו נפתחה, בשל היותו טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק, או לשכפול.
 3. מובהר כי ההחלטה האם נעשה שימוש במוצר, או שאריזתו נפתחה או שנפל פגם במוצר לאחר רכישתו, נתונה לשיקול דעת החברה בלבד.
 4. בכל מקרה במקרה של ביטול עסקה בהתאם להוראות החוק, לא תעמוד לרוכש זכות כלשהי לקבלת פיצוי בגין הביטול, וסעדי הרוכש יתמצו בהשבת הכספים ששולמו עד אותה עת וביטול חיובים עתידיים.

 

ביטול עסקה עקב פגם 

 1. בוטלה עסקת רכישת מוצר עקב פגם במוצר, על פי חוק הגנת הצרכן, תחזיר מפעילת האתר לרוכש את התמורה ששולמה, ככל ששולמה.

 

הפסקת שירותי האתר או שינוי תכניו

 1. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את מתן שירותי האתר, בלא שתהא לה כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג’ אחר.
 2. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מבנה האתר ואת השירותים הכלולים בו, המראה, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכל בלא צורך להודיע על כך מראש. 

 

פרטיות ושימוש בפרטי המשתמש

 1. מפעילת האתר עושה כמיטב יכולתה לשמור על פרטיות הגולשים, לרבות פרטיהם ונתוניהם האישיים והכספיים, ובמסגרת זו נוקטת באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש ופעולותיו באתר.
 2. החברה לא תעביר מידע אישי של המשתמשים או הרוכשים לאף צד שלישי, למעט מקרים המתבקשים מהליך העסקה והנדרשים לביצועה (לרבות ההזמנה והמשלוח) ומקרים המתחייבים על פי חוק או מכוח צו שיפוטי.
 3. למרות האמור לעיל, אין ביכולתה של מפעילת האתר להבטיח בצורה מוחלטת כי כל הנתונים שפורטו לעיל יישמרו מפני חשיפה או פגיעה בפרטיות, ומפעילת האתר אינה אחראית ולא תישא באחריות לנזקים שיקרו למשתמש בשל חשיפת הפרטים והנתונים לעיל, ועל המשתמש לקחת בחשבון בעת השימוש באתר את הסיכון בדליפת המידע. 
 4. המשתמש מתחייב להודיע למפעילת האתר על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו או בפרטיו מיד עם גילוי חשד כאמור.
 5. לשם אבטחת המידע באתר schleien.online עושה מפעילת האתר שימוש בתקנים הגבוהים ביותר של אבטחת מידע . האתר עובד בתקן PSI לצורך ביצוע התשלומים.
 6. החברה מצהירה כי מערכת האתר אוספת ומנתחת את כתובות פרוטוקול האינטרנט של הגולשים באתר והרוכשים. איסוף נתונים זה נעשה כחלק מפעולות החברה למנוע מרמה, פרצות אבטחה, זליגת נתונים ופעולות לא חוקיות אחרות.

כחלק מהסכמת המשתמש לתקנון האתר ניתנת בזה הסכמת המשתמש לאיסוף נתונים זה.

כחלק מהסכמת המשתמש לתקנון האתר ניתנת בזה הסכמת המשתמש לשימוש בקובצי ה-cookies הנ”ל למטרות ולשימושים שתוארו לעיל.

 1. כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמשים או הרוכשים, שנמסרת על ידם במהלך השימוש באתר, נשמרת אצל מפעילת האתר. השימוש בכתובת הדואר האלקטרוני ייעשה לצרכי ההתקשרות והשלמת העסקה עם הרוכשים.
 2. גולש המעוניין שמפעילת האתר תעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני לשם משלוח עדכונים, ו/או מבצעים ו/או פרסום מוצרים חדשים – נדרש לציין כך במפורש במקום המיועד לכך באתר.

 

דיוור ישיר

 1. גולש שאישר קבלת דיוור פרסומי ומעוניין להפסיק לקבל חומר פרסומי כאמור, יוכל להסיר את כתובת הדואר האלקטרוני המשמשת לשם משלוח הדיוור הפרסומי מרשימת התפוצה כקבוע בחוק, על ידי הקלקה על קישור הסרה הנלווה לכל ההודעות שישלחו, ופעולה בהתאם להוראות שיופיעו. 
 2. באתר יכול ותופענה פרסומות מסחריות, כמו גם מידע מסחרי של צדדים שלישיים שאינם החברה מפעילת האתר. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לתוכן מודעות הפרסומת והמידע המסחרי אשר יפורסמו באתר על ידי צדדים שלישיים. כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים יסוכמו ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. מפעילת האתר אינה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו באותן מודעות המתפרסמות באתר או יירכשו באמצעותן. 
 3. מובהר מפורשות למשתמשים באתר ולרוכשי המוצרים כי השימוש באינטרנט ורכישת מוצרים תוך מסירת פרטים אישיים, בנקאיים ופיננסיים כגון פרטי כרטיס אשראי, מלוּוִים בסיכון. למרות כל פעולות מפעילת האתר לנקוט אמצעי ביטחון קפדניים ואמצעי אבטחה גבוהים, ייתכן שבשל פעולה לא חוקית של גורם שלישי פרטי הגולשים ידלפו או ייגנבו.
 4. במקרים אלו שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון או ממעשה פלילי מכוון של צד ג’, לא תישא החברה באחריות לנזק שייגרם למשתמש באתר או לרוכש המוצרים או למי מטעמו.

 

קניין רוחני

 1. כל החומר והיצירות המופיעים באתר, לרבות ומבלי להגביל: עיצוב האתר, קוד תוכנה, תמונות, טקסט, סרטונים, צלילים, קבצי קול, וידאו או גרפיקה, איורים, שרטוטים, תיאור מוצרים, קבצי מידע ותוכנה וכל טכנולוגיה ידועה ו/או שתפותח ותיושם בעתיד, וכל חומר אחר הכלול באתר (להלן: “תכני האתר”), הינם מוגנים על ידי זכויות קניין רוחני למיניהן של מפעילת האתר ובעלים אחרים, בישראל ובעולם כולו.
 2. מודגש כי ספרים המפורסמים באתר וכן תקצירים, ציטוטים, מובאות וכו’ – כולם מוגנים במלואם בזכויות קניין רוחני.
 3. נאסר במפורש על המשתמש והגולש באתר להעתיק, להפיץ, להוריד להתקן אחר, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מתכני האתר בלא קבלת הסכמתה של מפעילת האתר מראש ובכתב. 

 

אחריות לנזקים

 1. מפעילת האתר לא תהא אחראית לכל נזק באשר הוא, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נזק ישיר ו/או עקיף, כספי ו/או אחר, אשר ייגרם למשתמש כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מן השימוש ו/או ההסתמכות על המידע המופיע באתר.
 2. החברה לא תהיה אחראית לכל עיכוב או מניעה לבצע התחייבות כלשהי שלקחה על עצמה בגין רכישת מוצרים או אחרת ואשר מקורן אינו בשליטת החברה או שהם נובעים מכוח עליון או מפגעי טבע ו/או ממלחמה וכיו”ב.
 3. כל עיכוב או מניעה כאמור לא יהוו הפרה של תקנון זה או הסכם הרכישה, וחובת החברה לקיום התחייבותה תידחה עד להסרת מקור העיכוב בתוספת זמן סביר.

 

כללי

 1. תקנון זה וההתחייבויות וההצהרות שבו ממצים את כל המוסכם בין מפעילת האתר למשתמש או לרוכש מוצר/ים באתר.
 2. מוסכם כי מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, ייחשב כמקום משרדיה של מפעילת האתר וזאת בגין כל רכישת מוצר.
 3. טעות סופר: מעת לעת יכול ויתרחשו טעויות בתכני האתר, לרבות במחירי המוצרים. מוסכם כי במקרה ונפלה בתיאור או מחיר מוצר טעות סופר או טעות בתום לב, תוכל החברה לבטל כל עסקת רכישה של המוצר, ובכל מקרה לא תהא החברה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שנבע מהטעות ו/או מביטול עסקת הרכישה.

 

הדין החל וסמכות שיפוט

 1. על הסכם זה ועל כל הנובע ממנו, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.